Skip to footerSkip to content

Privacyverklaring Maandag®

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Voor onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten we je weten hoe we met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij hebt. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Maandag® behoort tot Maandag Holding B.V. Deze laatste is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Als we het verder over Maandag® hebben, dan hebben we het zowel over Maandag® Belgium NV als over Maandag Holding B.V. en alle vennootschappen die hieronder vallen.

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze websitebezoekers, van (potentiële) kandidaten, professionals, freelancers, onze medewerkers en medewerkers van onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden.

Technische informatie en cookies

Als je een website van Maandag® bezoekt, maken wij gebruik van verschillende soorten cookies en web-statistieken. In ons cookiebeleid kun je meer lezen over welke gegevens wij verzamelen en hoe je de verschillende cookies kunt blokkeren.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je inschrijft via onze website of wanneer jij je op een andere wijze aanmeldt voor bemiddeling, bijvoorbeeld door het toezenden van jouw CV, of een andere dienstverlening van Maandag®. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen als jij deze hebt geplaatst op publieke middelen zoals LinkedIn of een jobboard, zodat wij jou kunnen benaderen of jij geïnteresseerd bent in bemiddeling via ons. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens op het moment dat jij een contactpersoon bent van onze (potentiele) zakelijke relatie.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verzamelen persoonsgegevens:

  om te zoeken naar geschikte kandidaten;

  om te kunnen bemiddelen tussen kandidaten, professionals, freelancers en (potentiële) opdrachtgevers;

  om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers te kunnen aanbieden;

  om met opdrachtgevers overeenkomsten en met medewerkers, professionals en/of freelancers arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten voor uitzendarbeid en/of samenwerkingsovereenkomsten te kunnen sluiten en aan die overeenkomsten uitvoering te geven;

  om de daar aan ten grondslag liggende personeels- en salarisadministratie te kunnen voeren en om wettelijk vereiste gegevens uit te kunnen wisselen met derde partijen;

  om waar nodig te kunnen voorzien in persoonlijke ontwikkeling al dan niet via aanvullende opleidingen en (bij-)scholing;

  ten behoeve van ondersteuning van de bedrijfsvoering van Maandag®;

  ten behoeve van managementinformatie voor kwaliteitsbewaking (waaronder audits, certificering en accountantscontrole), besturing, beleidsontwikkeling, bedrijfsveiligheid en verbetering van de bedrijfsprocessen van Maandag®;

  om geïnteresseerden op de hoogte te brengen c.q. houden van interessante diensten van Maandag®.

In het geval wij jouw gegevens voor een geheel ander doel zouden willen gebruiken, dan vragen wij daarvoor uiteraard eerst jouw toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Zoals gezegd, verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Daarnaast kunnen aanvullende gegevens wenselijk zijn om de bemiddeling beter af te kunnen stemmen op jouw wensen en/of om te voldoen aan specifieke vragen van onze opdrachtgevers.

Bij de inschrijving voor bemiddeling leggen wij dan ook een beperkte set gegevens vast die jij op vrijwillige basis kunt aanvullen. Later, op het moment dat jij bij een opdrachtgever van Maandag® aan het werk gaat, zullen wij jou om noodzakelijke aanvullende gegevens vragen. Bijzondere persoonsgegevens leggen wij uitsluitend vast waar dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en/of wanneer dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt.

Bij inschrijving leggen wij de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

  NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, beschikbaarheid, CV, opleidingen en vaardigheden, diploma’s, certificaten, werkhistorie, motivatiebrief, mobiliteit, (loon)inschaling, referenties van vorige werkgevers, assessmentrapportage, (sollicitatie)gespreksaantekeningen en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddeling.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst leggen wij aanvullend de volgende gegevens vast:

  nationaliteit, rijksregisternummer, kopie ID bewijs, visa, werkvergunningen, burgerlijke staat, naam partner, aantal kinderen al dan niet ten laste en hun gegevens, noodcontactgegevens, bankrekeningnummer, salaris(stroken), uittreksel uit het strafregister, geheimhoudingsverklaringen, uitkeringen, subsidies, premiekortingen, loonbeslagen, leaseauto, verzuimregistratie, evaluatieformulieren en overige gegevens die gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bij het aangaan van een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst verwerken wij de volgende gegevens:

  bedrijfsnaam, bankrekeningnummer, kopie ID bewijs, BTW-nummer en uittreksel uit het strafregister (enkel voor zover vereist).

Van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken wij:

  naam, (zakelijke) contactgegevens en functie.

Op welke rechtsgronden verwerken wij jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, jij jouw toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken).

Met welke partijen delen we jouw gegevens?

Wij kunnen (jouw) persoonsgegevens delen met andere Maandag® entiteiten, onze (potentiële) opdrachtgevers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit uiteraard enkel relevante gegevens.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan partijen buiten de EER?

Wij geven jouw gegevens niet actief door aan externe partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EER. Wij maken echter wel gebruik van een aantal applicaties waarvan de technische ondersteuning zich bevindt buiten de EER. Voor zover bij die technische ondersteuning persoonsgegevens zichtbaar zouden kunnen zijn, zijn de gegevens beschermd doordat wij alleen contracten aangaan met partijen die gebruik maken van standard contractual clauses (SCC’s).

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren naar gelang de situatie de volgende bewaartermijnen:

  Als jij je bij ons inschrijft of als wij jou benaderen om je bij ons in te schrijven en je gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaren na ons laatste contact.

  Als wij jouw persoonsgegevens via externe bronnen (zoals LinkedIn en jobboards) raadplegen, nemen wij binnen maximaal 30 dagen contact met jou op jij geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.

  Als je voor ons werkt of hebt gewerkt bewaren wij jouw gegevens maximaal 2, 5 of 7 jaren afhankelijk of en zo ja welke wettelijke bewaartermijn er van toepassing is, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens langer te bewaren.

  Als je een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij jouw gegevens zolang je bij onze zakelijke relatie werkt, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht op rust.

Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van jouw toestemming of naar aanleiding van geslaagd verzoek tot verwijdering van je gegevens, verwijderen wij jouw persoonsgegevens uit onze systemen.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht:

  om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming;

  om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien;

  om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren/rectificeren;

  om je persoonsgegevens te verwijderen en/of beperkt te laten verwerken (in bij wet bepaalde gevallen);

  om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;

  op gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens;

  om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Brussel.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Voor het uitoefenen van jouw rechten kun je contact opnemen met onze Data Protection Officer (hierna DPO) via dpo@maandag.be.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt jouw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische én technische maatregelen, maar ook door het toepassen van toegangsbeheer, firewalls, beveiligde servers en encryptie van bepaalde typen gegevens. Met verwerkers en externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn wij eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen.

Melding data incident

Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, verzoeken wij je dit direct te melden via dpo@maandag.be.

Wijzigingen

Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele verklaring staat op onze website. De tekst is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Maandag Holding B.V.Transformatorweg 94 1014 AK Amsterdam  +31 (0)88-6227000

dpo@maandag.nl

Contact Maandag® Belgium:

Maandag® Belgium NV Generaal Lemanstraat 55BE 2018 Antwerpen+32 3 304 39 00

dpo@maandag.be