Skip to footerSkip to content

Legal disclaimer Maandag

Maandag® doet alles wat redelijkerwijze binnen haar vermogen ligt om correcte, volledige en actuele informatie in deze website op te nemen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de gegevens die de bezoeker raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen op deze website een zuiver informatieve waarde. Maandag® garandeert op generlei wijze dat de informatie die de website bevat volledig, correct, of vrij van technische of typografische fouten is. Alvorens af te gaan op dergelijke informatie, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie op haar juistheid te controleren. De gebruiker aanvaardt dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

Maandag® alsook enige derde betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Maandag® alsook iedere derde betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze website zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of toegang tot het gebruik van interactieve toepassingen.

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Maandag® alsook enige derde betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar een hyperlink een link legt en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze websites betreft. Maandag® alsook iedere derde betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze website zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de websites waarnaar een hyperlink een link legt.

Bijdragen, correspondentie of andere informatie van enigerlei aard verzonden naar Maandag® via deze website worden geleverd zonder beperkingen of verplichting van de zijde van Maandag® en zullen niet als vertrouwelijk worden beschouwd.

De persoonsgegevens die je aan Maandag® verstrekt, worden verzameld en verwerkt door Maandag® Belgium. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan je jouw gegevens opvragen en indien nodig laten verbeteren. Indien je geen beroep meer wenst te doen op de diensten kan je Maandag® verzoeken je persoonsgegevens te schrappen.

Informatie verkregen van de gebruikers van deze website wordt gebruikt om de taak te vervullen waarvoor deze informatie werd verzonden. Maandag® zal persoonsgegevens verkregen via deze website beschikbaar stellen aan al dan niet met Maandag® verbonden ondernemingen om haar taak te vervullen waarvoor de informatie aan Maandag® werd verzonden.

Maandag® zal geen ongevraagde e-mail, informatie en documentatie van welke aard ook verzenden naar personen die inloggen op deze website of persoonsgegevens aan Maandag® verschaffen via deze website. E-mail wordt slechts gebruikt om te reageren op specifieke vragen of kwesties, of om geregistreerde gebruikers (abonnees) op de hoogte te brengen van de gevraagde informatie, zoals vacatures die bij zijn/haar profiel passen.

Indien je ons meedeelt dat je niet wenst dat deze informatie wordt gebruikt als basis voor verder contact met jou, zal Maandag® rekening houden met je wensen.

Deze privacyverklaring zal worden herzien ingeval Maandag® haar procedures wijzigt met betrekking tot informatie verkregen door middel van deze website.

Maandag® mag algemene statistische gegevens produceren over de informatie verschaft door de gebruikers van deze website. Deze analyse kan de identiteit van een individuele gebruiker niet onthullen en wordt uitsluitend gebruikt om de doeltreffendheid van de website te evalueren. Deze cijfers mogen door Maandag® worden gebruikt om zich te informeren m.b.t. de omvang van het gebruik en om gebieden binnen de website voor al onze gebruikers te verbeteren.

Het is niet toegestaan foto’s te downloaden en/of te reproduceren van deze website.

Maandag® behoudt zich het recht voor om op enig moment die wijzigingen en veranderingen, welke zij noodzakelijk acht, in de hierin vervatte informatie aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil omtrent de website van Maandag® behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Antwerpen.