Disclaimer

"Maandag® en de bij haar aangesloten ondernemingen (hierna te noemen “Maandag®”) doet alles wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om correcte, volledige en actuele informatie in deze website op te nemen; Maandag® garandeert echter niet dat de informatie die de website bevat volledig, correct, of vrij van technische of typografische fouten is. Alvorens af te gaan op dergelijke informatie, is het uw verantwoordelijkheid om de informatie op juistheid te controleren.

Maandag® behoudt zich het recht voor om op enig moment die wijzigingen en veranderingen welke zij noodzakelijk acht in de hierin vervatte informatie aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruik van deze website is voor risico van de gebruiker.

Maandag® geeft geen garanties of verklaringen, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of van geen-inbreuk op rechten. Noch maandag® noch enige derde betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze site kan aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, bijkomstige, of gevolgschade, indirecte of aanvullende schade of welke schade dan ook voortvloeiend uit uw toegang, gebruik, of onvermogen tot gebruik van deze site of enig andere d.M.V. Van hyperlinks daarmee verbonden website, of enige fouten of omissies in de inhoud daarvan. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter beschermening tegen trojan horses, virussen, wormen of andere indringers van destructieve aard.

Bijdragen, correspondentie of andere informatie van enigerlei aard verzonden naar Maandag® via deze website wordt geleverd zonder beperkingen of verplichting van de zijde van Maandag® en zal niet als vertrouwelijk worden beschouwd.

Privacy verklaring: Maandag® verwelkomt gebruikers van deze website. Voor zover Maandag® informatie over u gebruikt, zal Maandag® dit op verantwoorde wijze doen. Maandag® heeft echter geen zeggenschap over de werking van de server welke de Maandag® website beheert Informatie verkregen van gebruikers van de Maandag® website wordt gebruikt om de taak te vervullen waarvoor deze werd verzonden. De informatie mag gedurende een beperkte tijd worden bewaard om de kwaliteit van de klantenservice te kunnen garanderen, om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften of om op verzoek informatie en actuele nieuwsberichten te verzenden. Maandag® zal echter geen klantspecifieke informatie ontleend aan haar website aan niet aangesloten organisaties beschikbaar stellen voor commerciële doeleinden welke geen verband houden met de zaken van Maandag®.

Indien u ons mededeelt dat u niet wenst dat deze informatie wordt gebruikt als basis voor verder contact met u zal Maandag® rekening houden met uw wensen. Maandag® mag algemene statistische gegevens produceren over de informatie verschaft door website gebruikers. Deze analyse is niet specifiek voor enige individuele gebruiker en wordt gebruikt voor evaluatie van de doeltreffendheid van de website. Deze cijfers mogen worden gebruikt om zich op de hoogte te stellen van de omvang van het gebruik en om gebieden binnen de website voor al onze gebruikers te verbeteren. Het is niet toegestaan foto’s te downloaden en/of the reproduceren van deze website. Maandag® zal geen ongevraagde e-mail verzenden naar personen die inloggen op deze website. Spamming, het verzenden van ongevraagde e-mail, is geen gewoonte die gebruikt of geaccepteerd wordt door Maandag®. E-mail wordt slechts gebruikt om te reageren op specifieke vragen of kwesties, of om geïnteresseerde abonnees op de hoogte te stellen van bepaalde gebeurtenissen. Gebruikers kunnen in staat worden gesteld om verbinding tot stand te brengen vanaf deze website met niet-Maandag® websites van derden.

Deze privacy verklaring zal worden herzien ingeval Maandag® haar procedures wijzigt met betrekking tot informatie verkregen door middel van de website. Deze site wordt gemaakt en beheerd door Maandag®, een Belgisch bedrijf, en de Belgische wet is van toepassing op deze disclaimer. Voor vragen over deze site, wendt u zich tot de webmaster via hallo@maandag.be.